CASE REVIEW  :  “แว่นเดิมมองลำบาก ภาพซ้อน แต่ใส่แล้วดีกว่าไม่ใส่”

            ข้อมูลการซักประวัติ ทราบว่า คุณลูกค้าอายุ 55 ปี เพศหญิง ใช้แว่นเดิมที่ตัดมานานประมาณ 1 ปี ใช้งานแว่นเดิมมีอาการ เห็นภาพซ้อน มองไกลไม่ค่อยดี ใช้งานนาน ๆ จะปวดตา โดยเฉพาะใช้งานตอนทำงานที่ทำงานรู้สึกมองเอกสารไม่ชัด ซึ่งลักษณะของเลนส์แว่นเดิม มีโค้ตลอก และเป็นริ้ว ๆ แตกลาย คุณลูกค้าจึงเข้ามาปรึกษาเพื่อประเมินอาการและตัดแว่นตัวใหม่ ทางร้านจึงให้นักทัศนมาตร ทำการตรวจเช็คค่าสายตา และตรวจสุขภาพตาเบื้องต้นโดยละเอียด พบว่า

  • ข้อมูลค่าสายตาแว่นเดิม

R. -2.75-0.25×175 (VA0.5-2)
L. -0.25-0.75×20 (VA0.8-4)

  • ข้อมูลค่าสายตาแว่นใหม่

R.-5.75-0.75×30 (VA0.8-2)

L.-0.75-1.25×15 (VA1.0-2)

ADD+2.50

จากข้อมูลการตรวจวัดสายตาโดยละเอียด และตรวจสุขภาพตาเบื้องต้นโดยนักทัศนมาตร สรุปได้ว่า คุณลูกค้ามีสุขภาพตาเบื้องต้นอยู่ในเกณฑ์ที่ดี แต่พบว่าคุณลูกค้ามีค่าสายตาปรับเปลี่ยนจากแว่นเดิมค่อนข้างมาก และมีการปรับเปลี่ยนค่าสายตาทั้งระยะไกลและระยะใกล้ ภาวะผลรวมของสายตายาว 2 ข้าง ไม่เหมือนกัน ซึ่งเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทำให้คุณลูกค้าช่วยมองใกล้ทำงานในชีวิตประจำวันลำบาก อีกหนึ่งปัจจัยที่ทำให้คุณลูกค้ามีอาการปวดเบ้าตาและเห็นภาพซ้อน เนื่องจากค่าสายตาสองข้างของคุณลูกค้าต่างกันมาก ในครั้งนี้คุณลูกค้าสนใจตัดแว่นใหม่เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ทางร้านแนะนำแก้ไขสายตาให้ตรงตามค่าสายตาปัจจุบันที่มีการทดลองแล้วสามารถใช้งานได้จริง คุณลูกค้าเลือกใช้กรอบแว่น RAYBAN RX7149D 2012 55 และเลนส์ ESSILOR ( STOCK ) 1.56 ELEMENT BLUE PROTECTION (SPH) เลนส์โครงสร้างเริ่มต้นแบบ 1 ค่าสายตา มีคุณสมบัติพิเศษปกป้องแสงสีฟ้าจากหน้าจอคอมพิวเตอร์ เพื่อแก้ปัญหามองใกล้หน้าคอมพิวเตอร์ ขณะที่ใช้ทำงานในชีวิตประจำวันทุก ๆ วัน


สอบถามเพิ่มเติมที่ Line : @oliviaoptic