CASE REVIEW : กรอบลูกค้า x HOYA SINGLE 1.60 NULUX CLASSIC VG UV BLUE CONTROL

กรอบลูกค้า x HOYA SINGLE 1.60 NULUX CLASSIC VG UV BLUE CONTROL

ประวัติและปัญหาการมองเห็น

ลูกค้าเพศหญิงอายุ 50 ปี  แว่นเดิมมองไกลเริ่มไม่ชัดเเว่นเดิมประมาณ 3-4 ปี  ปฏิเสธโรคประจำตัว ตรวจสุขภาพตาครั้งว่าสุด ผลการตรวจพบมีวุ้นตาเสื่อมทั้ง 2 ข้าง ไม่พบความผิดปกติเกี่ยวกับจอประสาทตา ไม่ค่อยได้ใช้งานคอมพิวเตอร์ ใช้งานมือถือประมาณ 3-4 ชั่วโมง ต้องการแว่นระยะไกลเท่านั้น

ค่าสายตาแว่นเดิม

ตาขวา -2.00-1.50×100 ระดับการมองเห็น(VA) 20/30-1

ตาซ้าย -2.25-2.25×90   ระดับการมองเห็น(VA) 20/25+2

Refraction and Trial lens

ตาขวา  -1.50-2.00×100 ระดับการมองเห็น(VA) 20/20

ตาซ้าย  -1.25-2.00×85 ระดับการมองเห็น(VA) 20/20

ค่าสายตายาวตามอายุ 2.00

เมื่อตรวจประเมินการมองเห็นและสุขภาพตาเบื้องต้น สุขภาพตาปกติ  เบื้องต้นมีปัญหาสายตาสั้น เอียง และมีภาวะสายตายาวมองไกลตามวัย แต่ลูกค้าต้องการแค่แว่นใช้งานมองไกลและต้องการเลนส์ที่มีการกรองแสงสีน้ำเงินเผื่อถนอมสายตา นักทัศนมาตร จึงแนะนำเลนส์ชั้นเดียว HOYA SINGLE 1.60 NULUX CLASSIC VG UV BLUE CONTROL เป็นเลนส์ชั้นเดียวที่มีโค้ทติ้งแข็งแรงทนต่อรอยขีดข่วน ช่วยกรองแสงสีน้ำเงิน และรังสี UV ที่เป็นอันตรายต่อดวงตา


สอบถามเพิ่มเติมที่ Line : @oliviaoptic